Bestyrelsesmøde 8. december 2009

Bestyrelsesmøde d. 8. december  2009
Som reaktion på indgrebet i fondens formue udtaler fondens bestyrelse:

Fondens fremtidige støttemuligheder

Arbejdsmarkedets Feriefond er som resultat af finanslovsforhandlingerne blevet beskåret med 450 mio. kr. Dette indgreb har afgørende betydning for fondens mulighed for at støtte ferieformål landet over.
Som en del af fondens virke prioriterer bestyrelsen fortsat at yde støtte til ferieophold for ressourcesvage grupper, særligt familier med børn.
Fonden har i de seneste år kunnet glæde sig over muligheden for derudover at yde massiv økonomisk støtte til mange forskellige anlæg og aktiviteter i hele landet, der alle har som alment formål at øge mængden og kvaliteten af ferie­oplevelser for lønmodtagere, og særligt familier med børn.
Bestyrelsen tilstræber at tilpasse støtten, så andre gode projekter, end ferieophold, også fremover kan tilgodeses.
Fonden vil derfor to gange årligt pulje midler, hvor andre ferieformål end ferieophold for ressourcesvage grupper kan tilgodeses. Puljernes størrelse og ansøgningsfrister vil fremgå af fondens hjemmeside. Fonden skal dog allerede nu tilkendegive, at den ikke længere ser sig i stand til at honorere projekter, der budgetterer med et bidrag fra fonden på et to-cifret millionbeløb.
Inden for de nye økonomiske rammer håber Arbejdsmarkedets Feriefond fortsat at kunne hjælpe en bred vifte af projekter i gang, der fremmer nyskabelse og kvalitet i ferie­oplevelser for lønmodtagere og deres børn.

9. december  2009
Poul Ulsøe, bestyrelsesformand

Endvidere traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Udvalget for Husmoderferie fik tilsagn om tilskud på kr. 500.000 til afholdelse af ferieophold for enlige forsørgere med børn.

Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på kr. 2.832.900 til ferieophold for mindrebemidlede familier.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre fik tilsagn om tilskud på kr. 500.000 til ferieophold for kvinder og børn.

Red Barnet fik tilsagn om støtte på kr. 1.021.365 til ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre.

Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på kr. 1.042.500 til afholdelse af ferieophold m.v. i Danmark for familier med børn.

ASF – Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på kr. 8.500.000 til afholdelse af ferieophold for udsatte grupper samt tilskud på kr. 313.000  til pilotprojektet ”Juleferie for socialt udsatte børnefamilier på overførselsindkomst”

Børneferieselskabet fik tilsagn om tilskud på kr. 2.205.000 til ferielejre  for familier og enlige med børn.

IOGT Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 535.000 til ferieophold for familier med alkoholrelaterede problemer.

Dansk Røde Kors fik tilsagn om tilskud på kr. 2.371.500  til afholdelse af ferieophold i Danmark i 2009 for Asylafdelingens ferieaktiviteter, Ungdommens Røde Kors ferielejre for børn og unge samt ferielejre for flygtninge og ferielejre for børn af indsatte.

Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud på kr. 3.977.285 til ferieophold for familier med børn.

Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på kr. 3.700.000 til ferieophold for vanskeligt stillede personer.

KAB fik tilsagn om tilskud på kr. 1.537.541til ferieafholdelse fortrinsvis for vanskeligt stillede familier med børn

Kofoeds Skole fik tilsagn om tilskud på kr. 173.400 til ferielejre for forældre med børn.

Dansk Folkeferie Fonden fik tilskud på kr. 2.160.000 svarende til 70 pct. af lønomkostningerne til ansættelse af to formidlere i en treårig periode til udviklingsprojekt vedrørende ferieophold for ressourcesvage grupper.