Vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond

Hvornår kan jeg søge feriefonden om udbetaling?

Den 15. november skal din arbejdsgiver eller FerieKonto afregne feriepenge, du har optjent, men ikke fået udbetalt eller overført, til en feriefond.

Det betyder, at du fra 15. november kan anmode feriefonden om udbetaling.

Eksempel:

Feriepenge optjent i ferieåret 1.9.2020-31.8.2021, til afholdelse i perioden 1.9.2020-31.12.2021, som ikke er overført eller udbetalt, skal være afregnet til feriefonden den 15. november 2022.

Lovgrundlag: Ferielovens § 34, stk. 3, 1. pkt.

Hvilken feriefond har de feriepenge, jeg har optjent?

FerieKonto og de fleste arbejdsgivere afregner til Arbejdsmarkedets Feriefond, for kontakt se www.aff.dk.

Hvis du er ansat på et område, der er omfattet af kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af en anden feriefond.

Der findes ca. 135 feriefonde i Danmark. Se en liste her.

Spørg din arbejdsgiver, hvortil feriepengene er afregnet, hvis du er i tvivl.

Er jeg omfattet af ferieloven?

Ferielovens regler gælder enhver, der mod vederlag udfører personligt arbejde i tjenesteforhold.

Du er altså omfattet af ferieloven uanset om du arbejder fuld tid eller kun få timer, f.eks. imens du går i skole, modtager SU eller supplerer din alderspension.

Lovgrundlag: Ferielovens § 2.

Hvor finder jeg reglerne?

Er dine feriepenge optjent efter 1. september 2020 gælder den nuværende ferielov, du finder her.

Denne vejledning beskriver betingelser, dokumentationskrav og procedurer for udbetaling af optjente feriepenge, der er afregnet til en feriefond.

Vejledningen henviser til ansøgningsskema, du finder her, samt arbejdsgiverserklæring, du finder her.

Kan jeg få udbetalt feriepenge fra feriefonden?

Feriefonden skal ifølge § 30, stk. 1, udbetale når

 • feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til feriefonden OG
 • lønmodtager har henvendt sig inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb OG
 • ferien er holdt ELLER
 • feriepengene kan udbetales, uden at ferien er afholdt

I det følgende gennemgås betingelser og dokumentationskrav med afsæt i forskellige situationer, der kan give grundlag for udbetaling af feriepenge.

 1. FerieKonto har forsøgt at udbetale feriepenge til mig

Du kan have ret til at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis FerieKonto har forsøgt at udbetale feriepengene til dig, dvs. hvis du

 • Har modtaget brev fra FerieKonto, der har forsøgt at udbetale dine feriepenge OG
 • Har rettet henvendelse til feriefonden inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Grunden til at udbetalingen ikke lykkes kan være, at du ikke har NemKonto.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema OG
 • De breve du har modtaget fra FerieKonto OG
 • Et officielt brev fra din bank der oplyser dit kontonummer (hvis du ikke har NemKonto).

Grunden til vi skal have et brev fra din bank er, at vi skal have dokumentation for, du ejer kontoen.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg har optjent ferie ud over 4 uger til gode (5. ferieuge)

Du kan have ret til at få udbetalt feriebetaling uden at afholde ferie, hvis du

 • Var ansat hos den indbetalende arbejdsgiver i perioden 1.9.2020-31.12.2021 (ferieafholdelsesperioden) OG
 • Har optjent mere end 4 ugers ferie i perioden 1.9.2020-31.8.2021 (ferieåret) OG
 • Ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, i perioden 1.9.2020-31.12.2021

Hvis du var ansat fuld tid hos indbetalende arbejdsgiver i hele perioden 1.9.2020-31.12.2021 skal du sende

 • ”Ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse på fuld tid” (fra indbetalende arbejdsgiver) ELLER
 • Mail til feriefonden med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG
  • Lønsedler for perioden 1.9.2020-31.12.2021 (hvis du ikke kan få en arbejdsgivererklæring)

Hvis du ikke var ansat fuld tid hos samme arbejdsgiver i hele perioden 1.9.2020-31.12.2021 skal du desuden sende

 • Opgørelse over din indkomst i perioden 1.9.2020-31.12.2021, du finder på
 • https://www.borger.dk/mitoverblik/ (login med MitID på ”mine-data/indkomst-og-skat/indkomst”)
 • ELLER
 • Pensionsmeddelelse vedr. ferieafholdelsesperioden (hvis du er folkepensionist)

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg har holdt ferie, uden feriebetaling

Du kan have ret til at få udbetalt feriepenge, hvis du har

 • optjent feriepenge i ferieåret 1.9.2020-31.8.2021 ELLER
 • indgået aftale om overførsel af feriepenge til afholdelse i ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022

OG

 • afholdt ferie i ferieafholdelsesperioden 1.9.2020-31.12.2021 (hvis overført 31.12.2022) OG
 • ikke har modtaget feriebetaling for den afholdte ferie OG
 • Ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, i perioden 1.9.2020-31.12.2021 på de dage, hvor du har holdt ferie.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse og afholdt ferie” (fra den arbejdsgiver du arbejdede hos da ferien blev holdt) ELLER
 • Mail til feriefonden med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG
  • Lønsedler for perioden 1.9.2020-31.12.2021 (hvis du ikke kan få en arbejdsgivererklæring)

Hvis du ikke har holdt ferien senest den 31. december 2021, bortfalder retten til både ferie og feriepenge, medmindre du kan få feriepengene udbetalt uden at holde ferie.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg er fratrådt min stilling

Du kan have ret til at få udbetalt uhævede feriepenge hvis

 • dit ansættelsesforhold hos indbetalende arbejdsgiver er ophørt senest 31.12.2021 (ferieafholdelses­periodens udløb) OG
 • du ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, i perioden 1.9.2020-31.12.2021.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse og afholdt ferie” (fra den indbetalende arbejdsgiver du fratrådte hos) ELLER
 • Mail til feriefonden med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG
  • Dokumentation for at du er fratrådt din stilling, fx.
   • Opgørelse over din indkomst i perioden 1.9.2020-31.12.2021, du finder på
   • https://www.borger.dk/mitoverblik/ (login med MitID på ”mine-data/indkomst-og-skat/indkomst”) ELLER
   • Pensionsmeddelelse vedr. ferieafholdelsesperioden (hvis du er folkepensionist)

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg har modtaget visse offentlige ydelser (arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, ressource­forløbsydelse, efterløn, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse, integrationsydelse eller uddannelseshjælp)

I det omfang du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, efterløn, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse, integrationsydelse eller uddannelseshjælp i ferieafholdelsesperioden, har du ikke ret til at få udbetalt uhævede feriepenge.

Du kan undtagelsesvis have ret til feriepengene, hvis du har været forhindret i at holde ferie op til ferieafholdelsesperioden udløb. Det kan fx være tilfældet, hvis du modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaring og dette forhindrede dig fra at holde ferie i ferieafholdelsesperioden. Du skal sende

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg er pårørende til afdød som havde feriepenge til gode

Ved lønmodtagerens død udbetales uhævede feriepenge til boet.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema OG
 • Skifteattest

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig. 

 1. Jeg har været forhindret i at holde ferie

Du kan have ret til at få feriepenge udbetalt op til 4 ugers ferie, hvis du

 • har optjent feriepenge fra 1.9.2020-31.8.2021 OG
 • været forhindret i at holde ferien inden 31.12.2021 OG
 • afholdt ferie i perioden 1.9.2021-31.12.2022

Du kan se om du har været ferieforhindret her: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/forhindret-i-at-holde-ferie

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse og afholdt ferie” (fra den indbetalende arbejdsgiver hvor du blev feriehindret) ELLER
 • Mail til feriefonden med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) eller hvis du ikke havde en arbejdsgiver da du blev ferieforhindret. Feriefonden vil senere bede dig sende relevant dokumentation.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

Kan jeg klage hvis feriefonden ikke udbetaler feriepenge

Feriefondens beslutning kan ikke påklages.

Hvis du ikke er enig i udfaldet af din ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge, henvises du til de muligheder, der findes i retssystemet.

Hvad sker der med feriepengene, hvis jeg ikke får dem udbetalt

Feriefonden anvender uhævede feriepenge til lovbundne ferieformål.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig myndighed, der anvender sine midler til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiviteter i fondens årsrapporter. Dem finder du på www.aff.dk.

Hvis du er omfattet af kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af en anden feriefond, og er måske begunstiget i forhold til f.eks. at leje et feriehus el.lign.

Ikrafttræden

Nærværende vejledning er senest opdateret 29.3.2023.