Vejledning om udbetaling af uhævede feriepenge vedr. ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022

Link til download: Vejledning om udbetaling af feriepenge vedr. ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022

Hvornår kan jeg søge feriefonden om udbetaling?

Fra 15. november kan du i de fleste tilfælde ansøge om udbetaling af uhævede feriepenge, fra den feriefond, din arbejdsgiver har afregnet til.

Hvis du ansøger om udbetaling på grundlag af feriehindring, der skyldes egen sygdom eller barsel m.v., og har feriehindringen bestået frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, kan du dog først ansøge 1.1.2024. Det skyldes at udbetaling er betinget af din fortsatte feriehindring frem til 31.12.2023.

Eksempel:

Feriepenge optjent i ferieåret 1.9.2021-31.8.2022, til afholdelse i perioden 1.9.2021-31.12.2022, som ikke er overført eller udbetalt, skal være afregnet til feriefonden den 15. november 2023.

Lovgrundlag: Ferielovens § 34, stk. 3, 1. pkt.

Hvilken feriefond har de feriepenge, jeg har optjent?

FerieKonto og de fleste arbejdsgivere afregner til Arbejdsmarkedets Feriefond. Se kontaktoplysninger på www.aff.dk.

Hvis du er ansat på et område, der er omfattet af kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af en anden feriefond.

Der findes ca. 135 feriefonde i Danmark. Se en liste her.

Spørg din arbejdsgiver, hvortil feriepengene er afregnet, hvis du er i tvivl.

Hvordan ansøger jeg om feriepenge fra tidligere ferieafholdelsesperioder?

Nærværende vejledning omhandler udbetaling af uhævede feriepenge fra ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022.

Vil du ansøge om udbetaling af uhævede feriepenge fra ferieafholdelsesperioden 1.5.2020-31.12.2021 kan du følge vejledningen, men skal anvende ansøgningsskema for perioden 2020/21, som du finder her, samt evt. arbejdsgivererklæring og myndighedserklæring, som du finder her.

Er jeg omfattet af ferieloven?

Ferielovens regler gælder enhver, der mod vederlag udfører personligt arbejde i tjenesteforhold. Hvis du ikke var lønmodtager, ville du ikke have optjent feriepenge.

Du er altså omfattet af ferieloven uanset om du arbejder fuld tid eller kun få timer, f.eks. imens du går i skole, modtager SU eller supplerer din alderspension.

Feriefonden har ikke hjemmel til at lempe dokumentationskravene hvis du har arbejdet få timer eller kun har et beskedent beløb i uhævede feriepenge.

Lovgrundlag: Ferielovens § 2.

Hvor finder jeg reglerne?

Du finder ferieloven her.

Hvis du har været feriehindret finder du feriehindringsbekendtgørelsen her.

Denne vejledning beskriver betingelser, dokumentationskrav og procedurer for udbetaling af optjente feriepenge, der er afregnet til en feriefond.

Vejledningen henviser til ansøgningsskemaet, du finder her, samt arbejdsgiverserklæring, du finder her og myndighedserklæring du finder her.

Hvad er dokumentationskrav?

Feriefonden skal sikre at du opfylder de betingelser, der står i loven, for at kunne udbetale uhævede feriepenge. Hvis du ikke kan dokumentere, at du opfylder betingelserne, har feriefonden ikke hjemmel til at udbetale feriepengene.

Feriefonden starter med at indhente den dokumentation, der erfaringsmæssigt skal bruges i de fleste sager, for at vurdere om der er grundlag for udbetaling.

Men feriefonden kan have brug for at indhente yderligere dokumentation, og vil i så fald kontakte dig omkring dette.

Hvis du sender en anden dokumentation, end det feriefonden har rekvireret, og den indeholder de oplysninger, feriefonden skal bruge, anvender feriefonden det, du har sendt.

Hvad er detaljerede indkomstoplysninger?

Som en del af dokumentationen skal du altid sende detaljerede indkomstoplysninger sammen med ansøgningsskemaet. Din årsopgørelse kan ikke bruges, da den ikke indeholder den information feriefonden skal bruge for at behandle sagen. Du kan finde de detaljerede indkomstoplysninger via skat.dk eller borger.dk. Vejledningen til at finde detaljerede indkomstoplysninger finder du også her.

Vær opmærksom på, at SKAT kan slette dine oplysninger efter 3 år, så det er vigtigt du sikrer dig det rigtige udskrift/download, da det ellers i nogle tilfælde kan blive vanskeligt at dokumentere din ret til uhævede feriepenge.

Kan jeg få udbetalt feriepenge fra feriefonden?

Feriefonden skal ifølge § 30, stk. 1, udbetale når

 • feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til feriefonden OG
 • lønmodtager har henvendt sig inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb OG
 • ferien er afholdt ELLER
 • feriepengene kan udbetales, uden at ferien er afholdt

I det følgende gennemgås betingelser og dokumentationskrav med afsæt i forskellige situationer, der kan give grundlag for udbetaling af feriepenge. (Nr. 1-6)

 1. Jeg har afholdt ferie, uden feriebetaling

Du kan have ret til at få udbetalt feriepenge, hvis du

 • har optjent feriepenge i ferieåret 1.9.2021-31.8.2022 OG
 • afholdt ferie hos en arbejdsgiver eller udbetalende myndighed i ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022 ELLER, hvis ferien er overført, i ferieafholdelsesperioden 1.9.2022-31.12.2023 OG
 • ikke har modtaget feriebetaling for den afholdte ferie

Hvis du ikke har afholdt ferien senest den 31. december 2022, bortfalder retten til både ferie og feriepenge, medmindre ferien er overført til afholdelse i efterfølgende ferieafholdelsesperiode eller du kan få feriepengene udbetalt uden at holde ferie.

For at feriefonden kan behandle din ansøgning på grundlag af afholdt ferie skal du sende:

 • Ansøgningsskema vedr. udbetaling af uhævede feriepenge, find skemaet her OG
 • Detaljerede indkomstoplysninger (årsopgørelse er ikke nok), følg vejledning til udskrift/download af detaljerede indkomstoplysninger her OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring vedr. ansættelse, afholdt ferie og feriehindring” ELLER ”Udbetalende myndigheds erklæring vedr. afholdt ferie og feriehindring” (hvis du var ydelsesmodtager da du holdt ferie).

Hvis du har problemer med at fremskaffe en arbejdsgivererklæring, kan du sende en besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/ hvor du forklarer hvorfor du ikke kan få en arbejdsgivererklæring (fx konkurs) OG i stedet vedlægge lønsedler for perioden 1.9.2021-31.03.2023.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg har optjent ferie ud over 4 uger til gode (5. ferieuge)

Du kan have ret til at få udbetalt feriebetaling uden at afholde ferie, hvis du

 • Har optjent mere end 4 ugers ferie i perioden 1.9.2021-31.8.2022 (ferieåret) OG
 • Ikke på noget tidspunkt har fået udbetalt ferie ud over 4 uger (5. ferieuge) fra 1.9.2021-31.3.2022 OG
 • Ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp/kontantydelse i ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022, medmindre du har haft en feriehindring op til ferieafholdelses­periodens udløb den 31.12.2022 (se punkt 6)

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema vedr. udbetaling af uhævede feriepenge, find skemaet her OG
 • Detaljerede indkomstoplysninger (årsopgørelse er ikke nok), følg vejledning til udskrift/download af detaljerede indkomstoplysninger her OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse, afholdt ferie eller feriehindring” fra den eller de arbejdsgivere, du var ansat hos fra 1.9.2022-31.3.2023, hvor 5. ferieuge kunne udbetales.

Hvis du har problemer med at fremskaffe en arbejdsgivererklæring, kan du sende en besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/, hvor du forklarer, hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG sender lønsedler for perioden 1.9.2022-31.3.2023, hvor arbejdsgiver kunne udbetale 5. ferieuge efter reglerne i §§ 23 eller 24.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg er fratrådt min stilling

Du kan have ret til at få udbetalt uhævede feriepenge hvis

 • dit ansættelsesforhold er ophørt senest 31.12.2022 (ferieafholdelses­periodens udløb) OG
 • du ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp/kontantydelse i perioden 1.9.2021-31.12.2022, medmindre du har haft en feriehindring op til ferieafholdelses­periodens udløb den 31.12.2022.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgningsskema vedr. udbetaling af uhævede feriepenge, find skemaet her OG
 • Detaljerede indkomstoplysninger (årsopgørelse er ikke nok), følg vejledning til udskrift/download af detaljerede indkomstoplysninger her ELLER
 • Hvis du er udrejst: Opsigelse eller anden dokumentation for fratrædelse samt dokumentation for at du er udrejst.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. FerieKonto har forsøgt at udbetale feriepenge til mig

Du kan have ret til at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis FerieKonto har forsøgt at udbetale feriepengene til dig, dvs. hvis du

 • har modtaget brev fra FerieKonto, der har forsøgt at udbetale dine feriepenge.

Grunden til at udbetalingen ikke lykkes kan være, at du ikke har NemKonto.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge, find skemaet her OG
 • Samtlige de breve du har modtaget fra FerieKonto, særligt det brev hvor det fremgår, at udbetaling ikke kunne gennemføres OG
 • et officielt brev fra din bank der oplyser dit kontonummer (hvis du ikke har NemKonto). Hvis du har en udenlandsk bank, skal IBAN og SWIFT-nummer fremgå af brevet.

Grunden til vi skal have et brev fra din bank er, at vi skal have dokumentation for, at du ejer kontoen.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg er pårørende til afdød som havde feriepenge til gode

Ved lønmodtagerens død i ferieafholdelsesperioden fra 1.9.2021-31.12.2022 udbetales uhævede feriepenge til boet.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Skifteattest

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

 1. Jeg har været forhindret i at holde ferie

Hvis du har været forhindret i at holde ferie i ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022 kan have ret til at få udbetalt op til 4 ugers ferie.

Den ene situation, hvor du have ret til udbetaling af uhævede feriepenge på grundlag af feriehindring er:

 • Hvis du var afskåret fra at afholde ferie frem til udgangen af ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022 af en af de særlige grunde, der er nævnt i feriehindringsbekendtgørelsen, du finder her OG
 • Din feriehindring er ophørt inden 31.12.2023 OG
 • Du har afholdt ferie inden 31.12.2023

For at feriefonden kan behandle din sag i denne situation skal du sende

 • Ansøgningsskema vedr. udbetaling af uhævede feriepenge, find skemaet her OG
 • Detaljerede indkomstoplysninger (årsopgørelse er ikke nok), følg vejledning til udskrift/download af detaljerede indkomstoplysninger her OG
 • ”Udbetalende myndigheds erklæring vedr. afholdt ferie eller feriehindring” (hvis du modtog sygedagpenge, barselpenge eller anden ydelse efter barselsloven, vederlag for tabt arbejdsfortjeneste). I andre tilfælde: kontakt feriefonden for nærmere information om dokumentationskrav.

Den anden situation, hvor du kan have ret til udbetaling af uhævede feriepenge på grundlag af feriehindring er:

 • Har været forhindret i at holde ferien i perioden fra udgangen af ferieafholdelsesperioden 1.9.2021-31.12.2022 og fortsættende frem til udløbet af ferieafholdelsesperioden 1.9.2022-31.12.2023 OG
 • Din feriehindring skyldes egen sygdom eller barsel m.v. efter barselsloven.

For at feriefonden kan behandle din sag i denne situation skal du sende

 • “Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge”, find skemaet her OG
 • ”Detaljerede indkomstoplysninger”, følg vejledning til download her OG
 • ”Udbetalende myndigheds erklæring vedr. afholdt ferie eller feriehindring” (hvis du modtog sygedagpenge, barselpenge eller anden ydelse efter barselsloven). I andre tilfælde: kontakt feriefonden for nærmere information om dokumentationskrav.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig. 

Kan jeg klage hvis feriefonden ikke udbetaler feriepenge

Feriefondens beslutning kan ikke påklages.

Hvis du ikke er enig i udfaldet af din ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge, henvises du til de muligheder, der findes i retssystemet.

Hvad sker der med feriepengene, hvis jeg ikke får dem udbetalt

Feriefonden anvender uhævede feriepenge til lovbundne ferieformål.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig myndighed, der anvender sine midler til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiviteter i fondens årsrapporter. Dem finder du på www.aff.dk.

Hvis du er omfattet af kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af en anden feriefond, og er måske begunstiget i forhold til f.eks. at leje et feriehus el.lign.

Ikrafttræden

Nærværende vejledning er senest opdateret 06.12.2023.