Vejledning om udbetaling af feriepenge, der er afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond

Hvornår kan jeg søge feriefonden om udbetaling?

Den 15. november skal din arbejdsgiver eller FerieKonto afregne feriepenge, du har optjent, men ikke fået udbetalt eller overført, til en feriefond.

Det betyder, at du fra 15. november kan anmode feriefonden om udbetaling.

Eksempel:

Feriepenge optjent i ferieåret 1.9.2020-31.8.2021, til afholdelse i perioden 1.9.2020-31.12.2021, som ikke er overført eller udbetalt, skal være afregnet til feriefonden den 15. november 2022.

Lovgrundlag: Ferielovens § 34, stk. 3, 1. pkt.

Hvilken feriefond har de feriepenge, jeg har optjent?

FerieKonto og de fleste arbejdsgivere afregner til Arbejdsmarkedets Feriefond. Se kontaktoplysninger på www.aff.dk.

Hvis du er ansat på et område, der er omfattet af kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af en anden feriefond.

Der findes ca. 135 feriefonde i Danmark. Se en liste her.

Spørg din arbejdsgiver, hvortil feriepengene er afregnet, hvis du er i tvivl.

Er jeg omfattet af ferieloven?

Ferielovens regler gælder enhver, der mod vederlag udfører personligt arbejde i tjenesteforhold.

Du er altså omfattet af ferieloven uanset om du arbejder fuld tid eller kun få timer, f.eks. imens du går i skole, modtager SU eller supplerer din alderspension.

Lovgrundlag: Ferielovens § 2.

Hvor finder jeg reglerne?

Er dine feriepenge optjent efter 1. september 2020 gælder den nuværende ferielov, du finder her.

Denne vejledning beskriver betingelser, dokumentationskrav og procedurer for udbetaling af optjente feriepenge, der er afregnet til en feriefond.

Vejledningen henviser til ansøgningsskema, samt arbejdsgiverserklæring, du finder her.

Kan jeg få udbetalt feriepenge fra feriefonden?

Feriefonden skal ifølge § 30, stk. 1, udbetale når

 • feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til feriefonden OG
 • lønmodtager har henvendt sig inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb OG
 • ferien er afholdt ELLER
 • feriepengene kan udbetales, uden at ferien er afholdt

I det følgende gennemgås betingelser og dokumentationskrav med afsæt i forskellige situationer, der kan give grundlag for udbetaling af feriepenge. (Nr. 1-6)

1.Jeg har afholdt ferie, uden feriebetaling

Du kan have ret til at få udbetalt feriepenge, hvis du

 • har optjent feriepenge i ferieåret 1.9.2020-31.8.2021 OG
 • ikke har modtaget feriebetaling for den afholdte ferie OG
 • afholdt ferie hos en arbejdsgiver i ferieafholdelsesperioden 1.9.2020-31.12.2021 uden feriebetaling ELLER
 • ikke har afholdt ferie hos en arbejdsgiver, og ikke har modtaget visse former for offentlig forsørgelsesydelser, på de dage, hvor du har holdt ferie.

Hvis du ikke har afholdt ferien senest den 31. december 2021, bortfalder retten til både ferie og feriepenge, medmindre du kan få feriepengene udbetalt uden at holde ferie.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • “Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring vedr. ansættelse, afholdt ferie eller feriehindring” (udfyldt af den arbejdsgiver hvor du har holdt ferie fra) ELLER
 • Besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/ med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG
  • lønsedler for perioden 1.9.2020-31.01.2022 (hvis du ikke kan få en arbejdsgivererklæring) ELLER
  • opgørelse over din indkomst i perioden 1.9.2020-31.12.2021, som du finder på https://www.borger.dk/mitoverblik/indkomst-og-skat/indkomst

Hvis du ikke havde en arbejdsgiver, men har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp/kontantydelse, ressourceforløbsydelse eller anden offentlig ydelse, da du holdt ferie, skal du sende

 • ”Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/ fra den myndighed eller a-kasse, der udbetaler ydelsen, som bekræfter at du har holdt ferie de pågældende dage og ikke fået udbetalt ydelse.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

2. Jeg har optjent ferie ud over 4 uger til gode (5. ferieuge)

Du kan have ret til at få udbetalt feriebetaling uden at afholde ferie, hvis du

 • var ansat hos den indbetalende arbejdsgiver i perioden 1.9.2020-31.12.2021 (ferieafholdelsesperioden) OG
 • har optjent mere end 4 ugers ferie i perioden 1.9.2020-31.8.2021 (ferieåret) OG
 • Ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp/kontantydelse i perioden 1.9.2020-31.12.2021, medmindre du har haft en feriehindring op til ferieafholdelses­periodens udløb den 31.12.2021. (se punkt 6)

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse, afholdt ferie eller feriehindring” (fra indbetalende arbejdsgiver) ELLER
 • Besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG
  • lønsedler for perioden 1.9.2020-31.01.2022 (hvis du ikke kan få en arbejdsgivererklæring) ELLER
  • opgørelse over din indkomst i perioden 1.9.2020-31.12.2021, som du finder på https://www.borger.dk/mitoverblik/indkomst-og-skat/indkomst

Hvis du ikke var ansat fuld tid hos samme arbejdsgiver i hele perioden 1.9.2020-31.12.2021 skal du desuden sende

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

3. Jeg er fratrådt min stilling

Du kan have ret til at få udbetalt uhævede feriepenge hvis

 • dit ansættelsesforhold hos indbetalende arbejdsgiver er ophørt senest 31.12.2021 (ferieafholdelses­periodens udløb) OG
 • du ikke har modtaget arbejdsløs­heds­dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp/kontantydelse i perioden 1.9.2020-31.12.2021, medmindre du har haft en feriehindring op til ferieafholdelses­periodens udløb den 31.12.2021.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • ”Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring om ansættelse, afholdt ferie eller feriehindring” (fra den indbetalende arbejdsgiver du fratrådte hos) ELLER
 • besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/ med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG
 • dokumentation for at du er fratrådt din stilling, fx.
  • opgørelse over din indkomst i perioden 1.9.2020-31.12.2021, som du finder på https://www.borger.dk/mitoverblik/indkomst-og-skat/indkomst ELLER
  • pensionsmeddelelse vedr. ferieafholdelsesperioden (hvis du er folkepensionist) ELLER
  • opsigelse ELLER
  • kontrakt på tidsbegrænset ansættelse

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

4. FerieKonto har forsøgt at udbetale feriepenge til mig

Du kan have ret til at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis FerieKonto har forsøgt at udbetale feriepengene til dig, dvs. hvis du

 • har modtaget brev fra FerieKonto, der har forsøgt at udbetale dine feriepenge OG
 • har rettet henvendelse til feriefonden inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Grunden til at udbetalingen ikke lykkes kan være, at du ikke har NemKonto.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • ”Ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • de breve du har modtaget fra FerieKonto hvor det fremgår at udbetaling ikke har kunnet gennemføres OG
 • et officielt brev fra din bank der oplyser dit kontonummer (hvis du ikke har NemKonto). Hvis du har en udenlandsk bank, skal IBAN og SWIFT-nummer fremgå af brevet.

Grunden til vi skal have et brev fra din bank er, at vi skal have dokumentation for, at du ejer kontoen.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

5. Jeg er pårørende til afdød som havde feriepenge til gode

Ved lønmodtagerens død udbetales uhævede feriepenge til boet.

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • ”Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • skifteattest

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig.

6. Jeg har været ferieforhindret i at holde ferie

Du kan have ret til at få feriepenge udbetalt op til 4 ugers ferie, hvis du

 • har optjent feriepenge fra 1.9.2020-31.8.2021 OG
 • været forhindret i at holde ferien i perioden frem til 31.12.2021 OG
 • afholdt ferie i perioden 1.1.2022-31.12.2022 ELLER
 • været forhindret i at holde ferien i perioden frem til 31.12.2022

Du kan se om du har været ferieforhindret her: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/forhindret-i-at-holde-ferie

For at feriefonden kan behandle din sag skal du sende

 • ”Ansøgning vedr. udbetaling af uhævede feriepenge” OG
 • ”Arbejdsgivers erklæring vedr. ansættelse, afholdt ferie eller feriehindring” (fra den indbetalende arbejdsgiver hvor du blev feriehindret) ELLER
 • ”Udbetalende myndigheds erklæring om afholdt ferie eller feriehindring.” (hvis du ikke havde ansættelse da du blev feriehindret) ELLER
 • besked til feriefonden via vores hjemmeside https://aff.dk/kontakt/ med årsag hvis du ikke kan få en erklæring fra din arbejdsgiver (fx konkurs) OG medsend relevant dokumentation, som kan være:
  • afgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond (send hele afgørelsen)
  • udbetalingsspecifikation på sygedagpenge (sendes for hele perioden 1.9.2020-31.1.2022)
  • udbetalingsspecifikation på barsel eller forældreorlov mv. efter barselsloven
  • SU-fødselsklip
  • dokumentation for tillidshverv (borgmester, minister, valgt til folketinget)
  • dokumentation for afsoning (sendes for hele perioden 1.9.2020-31.1.2022)
  • afgørelsen for tilkendelse af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42
 • Skriv til feriefonden via digital post eller kontaktmail på https://aff.dk/kontakt/ hvis du er i tvivl eller ikke synes du er omfattet af ovenstående.

Feriefonden forbeholder sig ret til at indhente yderligere dokumentation fra dig. 

Kan jeg klage hvis feriefonden ikke udbetaler feriepenge

Feriefondens beslutning kan ikke påklages.

Hvis du ikke er enig i udfaldet af din ansøgning om udbetaling af uhævede feriepenge, henvises du til de muligheder, der findes i retssystemet.

Hvad sker der med feriepengene, hvis jeg ikke får dem udbetalt

Feriefonden anvender uhævede feriepenge til lovbundne ferieformål.

Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig myndighed, der anvender sine midler til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Du kan læse mere om Arbejdsmarkedets Feriefonds aktiviteter i fondens årsrapporter. Dem finder du på www.aff.dk.

Hvis du er omfattet af kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af en anden feriefond, og er måske begunstiget i forhold til f.eks. at leje et feriehus el.lign.

Ikrafttræden

Nærværende vejledning er senest opdateret 16.5.2023.