Vejledning til lønmodtagere om uhævede feriepenge

Hvem skal jeg kontakte omkring uhævede feriepenge?

Uhævede feriepenge er feriepenge, der ikke er kommet til udbetaling i den aktuelle ferieafholdelsesperiode.

Hvis dit spørgsmål vedrører uhævede feriepenge, og du ikke er omfattet af anden feriefond, skal du henvende dig til Arbejdsmarkedets Feriefond. Læs denne vejledning og se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis dit spørgsmål vedrører aktuelle feriepenge, skal du henvende dig til FerieKonto eller se på Borger.dk. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvilken feriefond er jeg omfattet af?

Er du ansat på et område, der er omfattet af kollektiv overenskomst, kan det være, du er omfattet af en anden feriefond end Arbejdsmarkedets Feriefond.

Der findes ca. 140 feriefonde i Danmark. Se din overenskomst eller spørg din arbejdsgiver, hvis du er i tvivl.

Hvilke regler gælder for uhævede feriepenge?

Er dine feriepenge optjent fra 1. januar til 31. december 2018 eller tidligere, gælder den daværende ferielov.

Du finder den her.

Er dine feriepenge optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 eller senere, gælder den nuværende ferielov.

Du finder den her.

Hvor er de uhævede feriepenge?

2018: Feriepenge, der er optjent i 2018, var til afholdelse/udbetaling i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.

Herefter kaldes feriepengene uhævede feriepenge og tilfalder i henhold til ferieloven Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond.

2019: Feriepenge der er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31.august 2019 kunne afholdes/udbetales fra den 1. maj 2020 til og med den 31. august 2020.

Denne ferieafholdelsesperiode bliver også kaldt ’overgangsperioden’, da vi herefter overgår til ’samtidighedsferie’. Blev ferien ikke afholdt i denne periode, blev den automatisk overført til næste ferieafholdelsesperiode, hvor den skulle afholdes før ny optjent ferie.

2020/2021: Feriepenge der er optjent i perioden 1. september 2020 til 31.august 2021 kunne afholdes/udbetales fra den 1. september 2020 til og med den 31. december 2021.

Virksomheder indberetter hvert år i perioden 1.-15. november de uhævede feriepenge til arbejdsmarkedets Feriefond. Du vil derfor kunne henvende dig vedrørende om din virksomhed har indberettet uhævede feriepenge for dig fra 15. november efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Under hvilke betingelser kan jeg få udbetalt mine gamle feriepenge?

Selvom de uhævede feriepenge er tilfaldet Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond, har du mulighed for at få udbetalt feriepengene, hvis du

 1. faktisk har afholdt ferie og
 2. du havde krav på feriepenge under den afholdte ferie, som ikke er blevet udbetalt til dig og
 3. du ikke har modtaget anden forsørgelse eller udført lønnet arbejde under din ferie eller modtaget dagpenge
  eller offentlige ydelser, samt at
 4. du dokumenterer dette ved hjælp af lønsedler, udbetalingsspecifikationer fra A-kasse eller Kommune.
 5. har været feriehindret – se afsnittet om feriehindring.
 6. ansøger rettidig og at forældelse dermed ikke er indtrådt – se afsnittet om forældelse.

Hvordan søger jeg om at få gamle feriepenge udbetalt?

Er de uhævede feriepenge indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond kan du ansøge om at få dem udbetalt.

Du skal udfylde et ansøgningsskema for at få udbetalt gamle feriepenge. Du finder det her

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet korrekt, kan du ringe til Arbejdsmarkedets Feriefond og få vejledning. Vi hjælper gerne. Se telefontider nedenfor.

Hvordan skal jeg sende ansøgningen?

Du skal sende ansøgningsskemaet til Arbejdsmarkedets Feriefond via digital post.

Sådan gør du:

 1. Download ansøgningsskemaet.
 2. Læs ansøgningsskemaet grundigt igennem og udfyld det korrekt.
 3. Gem ansøgningsskemaet på din computer. Hvis du ikke har en computer, kan du låne på biblioteket.
 4. Gå ind i din Digitale Post eller mit.dk.
 5. Søg på ”Arbejdsmarkedets Feriefond”.
 6. Send besked som lønmodtager
 7. Vedhæft dit ansøgningsskema og din dokumentation.

Du skal også sende dokumentation på at ferien er afholdt.
Dokumentationen skal være fra:

 • Din arbejdsgiver på ferietidspunktet
 • Din a-kasse, hvis du har fået en ydelse fra a-kassen
 • Tjenestestedet, hvis du har holdt ferie under aftjening af værnepligt
 • Socialforvaltningen i din kommune i andre tilfælde

Har du brug for hjælp til at sende via digital post, kan du ringe til Arbejdsmarkedets Feriefond. Vi hjælper gerne. Se telefontider nedenfor.

Kun hvis du ikke har MitID kan du sende ansøgningsskemaet via ”kontakt” fra Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside www.aff.dk.

Hvornår får jeg svar?

Som hovedregel behandler Arbejdsmarkedets Feriefond din ansøgning inden for 12 uger.

Sagsbehandlingstiden på 12 uger forudsætter, at du har udfyldt ansøgningsskemaet korrekt og har sendt den korrekte dokumentation. Læs derfor grundigt hvad der står, inden du sender ansøgningen til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvordan får jeg udbetalt pengene?

I det omfang der er grundlag for at udbetale de uhævede feriepenge, foretager Arbejdsmarkedets Feriefond udbetaling til din NemKonto.

Kun hvis du ikke har en NemKonto, kan Arbejdsmarkedets Feriefond udbetale til din konto på anden vis.

Skal jeg betale skat af mine feriepenge?

Arbejdsmarkedets Feriefond udbetaler det beløb, din arbejdsgiver har indbetalt for antallet af feriedage. Arbejdsmarkedets Feriefond indberetter ikke til SKAT. Du har selv ansvaret for at sikre, at der er betalt skat af dine feriepenge, som er en del af din lønindkomst.

Hvornår forældes krav på uhævede feriepenge?

Hvis du opfylder betingelserne for udbetaling (se afsnittet om betingelser for udbetaling), har du ret til at få udbetalt feriepenge, indtil kravet er forældet. Der gælder følgende regler om forældelse:

Feriepenge optjent i 2018:

Har din arbejdsgiver eller FerieKonto indbetalt din uhævede feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, for ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond, forældes dit krav efter 3 år, den 30. april 2023, hvis du ikke har henvendt dig til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond vedr. det pågældende krav inden denne dato.

Lovgrundlag: LBK nr 1177 af 09/10/2015

§ 35. Hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg er indbetalt til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, jf. § 36, stk. 2, og ferien er holdt i ferieåret, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb retter henvendelse til fonden. Hvis lønmodtageren ikke har holdt ferien, skal henvendelse ske til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inden 3 år efter ferieårets udløb.

Feriepenge optjent fra 1. januar 2019 og derefter:

Har din arbejdsgiver eller FerieKonto indbetalt din uhævede feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, for ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond for ferie optjent fra 1. januar 2019, forældes dit krav, hvis du ikke inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb har rettet henvendelse til fonden.

Har du krav på at få udbetalt uhævede feriepenge, som du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, forældes dit krav den 31. december 2026, hvis ikke du har henvendt dig til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond inden denne dato, da feriepengene er videreført til næste ferieafholdelsesperiode.

Har du krav på at få udbetalt uhævede feriepenge, som du har optjent fra 1.september 2020 til 31. august 2021, forældes dit krav den 31. december 2026, hvis ikke du har henvendt dig til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en anden feriefond inden denne dato.

Din henvendelse til Arbejdsmarkedets Feriefond skal ske via digital post.

Det er altså ikke nok at ringe til Arbejdsmarkedets Feriefond. Det skyldes, at Arbejdsmarkedets Feriefond ikke må modtage dine personoplysninger eller oplyse om eventuelt indestående feriepenge telefonisk. Arbejdsmarkedets Feriefond kan derfor heller ikke med sikkerhed vide, at du er den du udgiver dig for at være, hvis du ringer.

Har du har brug for hjælp til at kontakte Arbejdsmarkedets Feriefond via digital post, kan du ringe til os. Vi hjælper gerne. Se telefontider nedenfor.

Kun hvis du ikke har MitID kan du henvende dig via ”kontakt” fra Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside www.aff.dk.

Lovgrundlag: LBK nr. 230 af 12/02/2021

§ 30. Er feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg efter § 34 indbetalt til enten Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, og er ferien holdt eller kan udbetales, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb retter henvendelse til feriefonden.

Stk. 2. Er feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, forældes kravet på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, hvis lønmodtageren ikke inden 5 år efter ferieafholdelsesperiodens udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse eller indgivelse af konkursbegæring. Efterkommes kravet ikke, skal kravet søges gennemført ved en af de fremgangsmåder, der er angivet i 1. pkt., uden ugrundet ophold.

Hvad hvis jeg har været forhindret i at holde min ferie?

Har du af særlige årsager ikke haft mulighed for at holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, er du feriehindret.

Hvis du er feriehindret op til periodens udløb den 31. december, kan du få den ferie, som du ikke kan nå at holde, overført til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan højst få overført fire ugers ferie. Du skal lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden.

Du kan være forhindret i at holde ferie i forbindelse med:

 • Egen sygdom
 • Barsels- eller adoptionsorlov
 • Tvangsindlæggelse
 • Arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • Overgang til selvstændigt erhverv
 • Hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • Valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • Fængsel
 • Lovligt varslede og afsluttede konflikter
 • Tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår
 • Udsendelse af forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver
 • Manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • Orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af nærtstående syge eller døende.
 • Tjeneste inden for Forsvarsministeriet eller politiets område som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.
 • Nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen, i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

Se borger.dk: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/forhindret-i-at-holde-ferie

Jeg har været forhindret i at holde min ferie.

 Har du været forhindret i at holde ferie pga. sygdom, barsel, eller andre af de ovenstående feriehindringer, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Feriefond med:

 • Oplysninger om hvordan og hvornår du har været feriehindret
 • Dokumentation for feriehindringen f. eks:
 • Udbetalingsspecifikationer fra kommunen i forbindelse med barsel.
 • Udbetalingsspecifikationer fra sygedagpengesystemet i forbindelse med sygdom.
 • Bekræftelse fra sagsbehandler i forbindelse med ressourceforløb.
 • Bekræftelse fra arbejdsgiver vedr. barsel, sygdom, orlov mm.
 • Anden dokumentation afhængig af din feriehindring.

Jeg er gået på pension/ har forladt det danske arbejdsmarked:

Er du gået på pension eller har forladt det danske arbejdsmarked, skal du senest 6 måneder efter du er gået på pension søge om at få dine feriepenge udbetalt.

Læs mere på Borger.dk: https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Oversigt-ferie/arbejdsophoer-og-ferie

Min arbejdsgiver er gået konkurs.

Er din arbejdsgiver gået konkurs og har du fået kompensation fra Lønmodtagernes Garantifond (LG), skal du, når du søger om udbetaling af uhævede feriepenge, sende afgørelsen fra LG med.

Jeg er blevet selvstændig, men har optjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver.

Er du selvstændig, men har optjent feriepenge i et tidligere ansættelsesforhold, skal du, når du søger om at få feriepengene udbetalt:

 • Sende en udfyldt ansøgning
 • samt udprint fra Virk.dk der viser at du er selvstændig,
 • detaljerede skatteoplysninger
 • samt en erklæring fra revisor om at du har holdt ferie på det angivne tidspunkt.

Privat feriefond

Se din overenskomst eller kontakt din arbejdsgiver.

Tjenestemandsansat

Tjenestemandsansatte er efter den 1. september 2022 omfattet af ferieloven.

Se Cirkulære om aftale om ferie: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10180

Kontaktinformation

Arbejdsmarkedets Feriefond:

Telefontid: mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 11.30 på 33 48 70 00.

Kontakt os skriftligt: Via Digital post. Kun hvis du ikke har MitID via ”kontakt” på www.aff.dk.

Eller per post til:

Arbejdsmarkedets Feriefond

Otto Mønsteds Gade 5

1571 København V

Læs mere på vores hjemmeside og find ansøgningsskema på www.aff.dk.

Du kan læse hvordan Arbejdsmarkedets Feriefond behandler dine persondata her.

versionsnummer 1/2022