Behandling af persondata i Arbejdsmarkedets Feriefond

Hvad er baggrunden for denne information?
Ifølge lov om behandling af personoplysninger (persondataloven) og forordning af 2016/679 (EU-databeskyttelsesforordningen) har du ret til at blive informeret om, hvordan Arbejdsmarkedets Feriefond behandler dine personoplysninger.

Hvilke roller har Arbejdsmarkedets Feriefond i forhold til dine persondata?
Arbejdsmarkedets Feriefond er dataansvarlig i mfa. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7 og afgør, til hvilke for-mål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger, inden for fondens myndigheds-område. Arbejdsmarkedets Feriefond indsamler og behandler persondata i mfa. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 8. Arbejdsmarkedets Feriefond kan som dataansvarlig indgå aftale om behandling af personoplysninger på fondens vegne.

Hvilke aktiviteter i Arbejdsmarkedets Feriefond indebærer persondata?
Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig selvejende institution, der varetager en række opgaver efter ferieloven. De aktiviteter, Arbejdsmarkedets Feriefond udfører, og som nødvendiggør indsamling af persondata er:

  • At opkræve og inddrive den feriegodtgørelse som arbejdsgiverne ikke allerede har afholdt til lønmod­tageren eller FerieKonto. Ved denne aktivitet skal arbejds­giverne henholdsvis FerieKonto give Arbejdsmarkedets Feriefond oplysninger om de ferie­dage og beløb, der ikke er afregnet, og knytte relevante persondata til fsva. de lønmodtagere, der kan have feriepenge til gode. Hvis en arbejdsgiver har indbetalt feriepenge til Ferie­Konto, og beløbet ikke er kommet til udbetaling til lønmodtagere, overføres en andel af de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond.
  • At afregne de feriepenge til lønmodtagerne, som de har krav på, selvom feriepengene ikke længere er aktuelle, inden for forældelsesfristen på 3 år efter ferieårets udløb. Når en lønmodtager ansøger om at få udbetalt feriepenge, indgår både oplysninger om feriedage og personlige oplysninger, så Arbejdsmarkedets Feriefond kan sikre, at rette person får udbetalt rette beløb.
  • At opkræve de feriepenge fra lønmodtagere, som har modtaget feriepenge, de ikke var berettigede til, fordi de samtidig havde andet forsørgelsesgrundlag.
  • At udøve tilsyn som fondsmyndighed med de private feriefonde (fra 1. september 2020).

Hvad er persondata?
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.

Hvilke persondata opbevarer Arbejdsmarkedets Feriefond?
De persondata, Arbejdsmarkedets Feriefond systematisk registrerer er: cpr. nr., navn, ad­res­se, e-mail, mobilnummer samt kontonr/NemKonto. Fonden registrerer desuden det an­tal feriedage, det omhandlede beløb, den lønmodtagerkategori du tilhører (timelønnet, ophørt funktionær eller månedslønnet i fortsat beskæftigelse), optjeningsår samt den arbejds­giver beløbet er optjent hos. Hvis du har modtaget feriepenge, som du ikke var berettiget til, registrerer Arbejds­mar­kedets Feriefond desuden din gæld samt information om eventuelt påbegyndt fogedrets­sag og eventuelle udlæg som fonden måtte tage i din bil, dit hus eller andet aktiv.

For at estimere og tilrettelægge udbetalings-, opkrævnings- og kontrolvirksomheden fore­tager Arbejds­markedets Feriefond i et vist omfang automatiserede udtræk af data.

Arbejdsmarkedets Feriefond indsamler ikke oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørs­forhold, helbreds­mæssige forhold, institutionsophold, eventuel kriminalitet, etnicitet eller oplysninger om børn. Sådanne oplysninger kan alligevel komme i fondens besiddelse, f.eks. via en afgørelse truffet af en anden myndighed, via en henvendelse fra din fagforening, hvis det fremgår af din postadresse at du har ophold på institution eller i fængsel, eller hvis du selv har oplyst om forhold i korrespondancen med fonden. Disse særligt personfølsomme oplysninger, som fonden modtager, bliver arkiveret på din individuelle sag, men indgår ikke i nogen form for systematisering eller automatiseret udtræk.

Når du anvender Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside, www.aff.dk , efterlader du elektroniske spor via din ip adresse. Arbejdsmarkedets Feriefonds hjemmeside gør brug af cookies, der er relateret til løsningen og den måde den virker. Arbejdsmarkedets Feriefond har mulighed for at anvende elektroniske spor til systematisk at indsamle brugerdata, men anvender ikke denne mulighed. Ønsker du at sikre dig mod brug af cookies skal du slå cookies fra i din browser.

Hvad er formålet med at Arbejdsmarkedets Feriefond opbevarer dine persondata?
Formålet med at opbevare persondata er at ud­betale enkeltpersoners retlige krav på feriepenge eller at inddrive feriepenge, som pågældende uretmæssigt har fået udbetalt.

Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af almindelige, ikke-følsomme personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra C. Behandling af klagers CPR-nummer sker med hjemmel i databeskyttel­seslovens § 11, stk. 1.

Hvordan får Arbejdsmarkedets Feriefond dine persondata?
Arbejdsmarkedets Feriefond får tilsendt dine personoplysninger fra FerieKonto eller direkte fra den eller de arbejdsgivere, hvor du har optjent feriedage, der ikke er blevet godtgjort. Arbejdsmarkedets Feriefond kan fra 1. september 2020 også i sin egenskab af fondsmyndighed få dine personoplysninger via private feriefonde.

Arbejdsmarkedets Feriefond får desuden tilsendt persondata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med afgørelser, som Arbejdsmarkedets Feriefond er forpligtet til at effektuere ved at udbetale eller inddrive feriepenge.

Hvis du selv kontakter Arbejdsmarkedets Feriefond, som er en offentlig myndighed, bliver dine oplysninger ligeledes registreret. Det gælder både hvis du kontakter Arbejdsmarkedets Feriefond via digital post (e-boks) og via kontaktformularen på fondens hjemmeside.

Hvordan opbevares dine persondata hos Arbejdsmarkedets Feriefond?
Arbejdsmarkedets Feriefond benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentlig­gørelse af dine personoplysninger. Arbejdsmarkedets Feriefond kontrollerer desuden, at de it-leverandører og øvrige databehandlere, som har adgang til dine persondata, kun benytter denne adgang når det er nødvendigt og i overensstemmelse med fondens formål.

Hvor længe opbevarer Arbejdsmarkedets Feriefond dine persondata?
Der kan være tilknyttet rettigheder for lønmodtager eller arbejdsgiver til de persondata, Arbejdsmarkedets Feriefond har registreret, og selvom der gælder regler om forældelse efter ferieloven, kan Arbejdsmarkedets Feriefond have pligt til at genoptage en sag, hvis nye oplysninger fremkommer. Arbejdsmarkedets Feriefond opbevarer dine personoplysninger så længe formålet med at opbevare dine data er tilstede, og sletter derfor ikke persondata, før lønmodtagers og arbejdsgivers mulighed for at gøre et retskrav gældende er fuldt og endeligt udtømt.

Kan Arbejdsmarkedets Feriefond videregive dine personlige data?
Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig selvejende institution. Alle fondens medarbejdere har tavshedspligt, men fonden videregiver kun oplysninger inden for de rammer, der gælder i ferieloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og arkivloven.

At Arbejdsmarkedets Feriefond som offentlig myndighed er omfattet af arkivloven betyder, at Arbejdsmarkedets Feriefond afleverer dine persondata til Rigsarkivet.

I forbindelse med at Arbejdsmarkedets Feriefond opkræver feriepenge fra lønmodtagere, som de ifølge afgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ikke var berettigede til at modtage, kan Arbejdsmarkedets Feriefond videregive persondata til advokat og fogedret. Arbejdsmarkedets Feriefond kan endvidere videregive oplysninger til Gældsstyrelsen med henblik på inddrivelse af Arbejdsmarkedets Feriefonds fordringer.

FerieKonto samt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger fra Arbejdsmarkedets Feriefond til brug for administration af ferieloven, herunder i elektronisk form. Oplysningerne kan desuden bruges med henblik på registersamkøring i kontroløjemed.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan fastsætte regler om muligheden for digital kommunikation mellem lønmodtagere, arbejdsgivere, dem, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 2, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Kan du få dine persondata slettet hos Arbejdsmarkedets Feriefond?
Hvis oplysninger hos Arbejdsmarkedets Feriefond er forkerte, ufuldstændige eller irrele­vante, har du ret til at få oplys­ningerne rettet eller slettet. Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Arbejdsmarkedets Feriefond har registreret specifikt om dig, hvor oplysningerne stammer fra, og hvad fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst muligheden for at få dine personoplysninger slettet.

Hvordan kontakter du Arbejdsmarkedets Feriefond med spørgsmål om persondata?
Hvis du har spørgsmål vedrørende dine persondata eller ønsker at ansøge om sletning af dine data, skal du skrive til Arbejdsmarkedets Feriefonds databeskyttelsesrådgiver på Kontakt DPO. Når du klikker på linket, fremkommer en formular, som du skal udfylde. Hvis du ikke har adgang til mail, kan du skrive til: DPO, Arbejdsmarkedets Feriefond, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V. Arbejdsmarkedets Feriefond forven­ter at behandle din henvendelse inden for 4 uger.

Hvordan klager du over Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af dine persondata?
Du har mulighed for at klage over Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af dine per­son­oplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet.

Senest revideret 17. februar 2020