Private feriefonde

Meddelelse den 19.12.2022

Til arbejdsgivere med feriekortordning uden feriekasse:

Ansatte omfattet af kollektiv overenskomst med feriekortordning uden feriekasse skal afregnes brutto til Arbejdsmarkedets Feriefond eller privat feriefond. Det gælder såvel ansatte der har ferie med løn som timelønnede.

Til private feriefonde:

Når en lønmodtager, der er ansat hos en arbejdsgiver med egen feriekortordning uden feriekasse, ansøger en privat feriefond om udbetaling af de uhævede feriepenge, og i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling, skal feriefonden udbetale bruttobeløbet til ansøgeren, da arbejdsgiveren har indbetalt et bruttobeløb.

Udbetaling skal ske som B-indkomst og indkomsten skal indberettes af fonden som et bruttobeløb på modtagerens cpr.nr.

I fbm. udbetalingen skal feriefonden oplyse ansøgeren om, at beløbet er udbetalt som et bruttobeløb og indberettet til indkomstregisteret, jf. indkomstregisterlovens §§ 3 og 4.

Se hele svaret fra Skattestyrelsen her

Vejledning: Sådan indberettes B-indkomst ved udbetaling af uhævede feriepenge

Tilsyn med feriefonde

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn anvendelse af midler til ferieformål hos private feriefonde. Jf. ferielovens § 34, stk. 2, 2. pkt.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 34, stk. 2, og om afregning af disse beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond i de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Feriefond ikke kan føre betryggende kontrol med, at feriefondens midler anvendes i overensstemmelse med formålet. Jf. ferielovens § 41, stk. 3.

Arbejdsmarkedets Feriefonds afgørelser truffet efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Jf. ferielovens § 41, stk. 4.

Arbejdsmarkedets Feriefond ser det desuden som sin rolle som tilsynsmyndighed er at yde service og vejledning til understøtning af private feriefondes integritet.

Liste over feriefonde: Feriefonde under tilsyn af Arbejdsmarkedets Feriefond

Aflevering af regnskab

Bestyrelsen skal iflg. Bekendtgørelse om feriefonde mv. (BEK nr 1090 af 30/06/2020) senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb sende den underskrevne, reviderede årsrapport til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 11 i standardvedtægten, jf. bilag 1.

Bilag

Blanketter

Andre tjeklister m.v.

Fællesbreve