Private feriefonde

Tilsyn med feriefonde

Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn anvendelse af midler til ferieformål hos private feriefonde. Jf. ferielovens § 34, stk. 2, 2. pkt.

Arbejdsmarkedets Feriefond kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 34, stk. 2, og om afregning af disse beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond i de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Feriefond ikke kan føre betryggende kontrol med, at feriefondens midler anvendes i overensstemmelse med formålet. Jf. ferielovens § 41, stk. 3.

Arbejdsmarkedets Feriefonds afgørelser truffet efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Jf. ferielovens § 41, stk. 4.

Arbejdsmarkedets Feriefond ser det desuden som sin rolle som tilsynsmyndighed er at yde service og vejledning til understøtning af private feriefondes integritet.

Aflevering af regnskab

Bestyrelsen skal iflg. Bekendtgørelse om feriefonde mv. (BEK nr 1090 af 30/06/2020) senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb sende den underskrevne, reviderede årsrapport til Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 11 i standardvedtægten, jf. bilag 1.

Bilag

Blanketter

Andre tjeklister m.v.

Fællesbreve