Støtteansøgere

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte til fonde, foreninger el.lign., der har et humanitært/almennyttigt formål, og som en del af sine sociale aktiviteter, arrangerer ferieophold for børn og familier, der midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv. Fonden lægger vægt på, at den ansøgende organisations arbejde rækker ud over et bestemt lokalområde. Stat og kommuner ydes ikke støtte til afholdelse af ferieophold.

For tiden kan der ikke ansøges om støtte til socialt-kulturelle ferieformål. Fonden kan dog af egen drift yde støtte til projekter inden for dette formål. Støtte ydes i så fald til fonde, foreninger eller selvejende institutioner, der ifølge sine vedtægter har til formål at udøve en virksomhed, der kan karakteriseres som ferieformål, og hvor det er fastslået i vedtægterne, at virksomheden drives på almennyttig basis, således at et eventuelt overskud kun kan bruges til det pågældende ferieformål. Stat og kommuner kan modtage støtte til socialt-kulturelle formål.

Fonden yder ikke støtte til projekter med privatøkonomiske interesser. Støtte ydes ikke til enkeltpersoner eller kommercielle selskaber, herunder aktie-, anparts- eller andre selskabskonstruktioner igennem hvilke enkeltpersoner kan begunstiges.

Ansøgningsskema til ferieophold 2023: Ansøgningsfristen var 1. oktober 2022.

Ansøgningsskema ferieophold 2023

Evalueringsskema aktivitets- og oplevelsesmuligheder (Ikke ferieophold)

Projekter kan hente evalueringsskema her: EVALUERINGSSKEMA Aktivitets- og oplevelsesmuligheder