Feriepengeafregning for virksomheder

Sådan indberetter og indbetaler du uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

Link til download: Servicebrev vedrørende indberetning og indbetaling af uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

In english: Reporting and payment of unclaimed holiday allowances to Arbejdsmarkedets Feriefond

Denne meddelelse er relevant for alle virksomheder med mindst 1 ansat.

Enhver arbejdsgiver har pligt til at opgøre og afregne uhævede og ikke-godtgjorte feriepenge og ferietillæg til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. ferielovens § 34, stk. 1.

Det gælder samtlige virksomhedens ansatte. Ved brug af FerieKonto, se nedenfor.

Hvem er Arbejdsmarkedets Feriefond

Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig myndighed og feriefond for samtlige virksomheder og ansatte, der ikke har aftalt en privat feriefond i gældende overenskomst.

Arbejdsmarkedets Feriefond har som formål at uddele uhævede feriepenge til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Alle feriefonde udbetaler feriepenge til lønmodtagere, der henvender sig, hvis de viser sig at have ret til feriepengene, og foretager kontrol med virksomheders korrekte afregning.

Alle virksomheder skal indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond

 • Når en eller flere medarbejdere ikke har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie, skal feriedage og beløb indberettes.
 • Når alle medarbejdere har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie indberettes beløbet med 0 kr.
 • Når samtlige grupper ansatte er omfattet af overenskomster med privat feriefond, indberettes 0 kr.

Frist

Frist for indberetning og afregning af uhævede feriepenge er senest 15. november 2023, ellers påløber morarenter.

Arbejdsmarkedets Feriefonds indberetningsløsning på virk.dk er åben fra 1. november 2023. Se nedenfor.

Hvilke beløb skal afregnes

 • Ferie med løn hvis medarbejderen ikke har afholdt al ferie, og restferien ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale
 • Feriegodtgørelse som ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale
 • Ferietillæg som ikke er udbetalt

Hjælp til at opgøre beløb

I det omfang virksomheden anvender FerieKonto, afregner FerieKonto direkte til Arbejdsmarkedets Feriefond. Bemærk: FerieKonto kan ikke anvendes til ansatte, der har ferie med løn.

Virksomheden skal altid selv opgøre beløbet for ansatte, der har ferie med løn.

Omkring 1. november sender Feriepengeinfo besked til alle feriepengeudbetalere om, at der skal afregnes til en feriefond. På Virk.dk kan virksomheden se, hvilke beløb der skal overføres til feriefond fsva. timelønnede og fratrådte funktionærer.

For hvilken periode skal beløbet gøres op

Optjeningsperioden/ferieåret: 1. september 2021 – 31. august 2022

Dvs. ferieafholdelsesperioden: 1. september 2021 – 31. december 2022

Hvilke ansatte skal afregnes

I indberetningen skelnes mellem tre medarbejdergrupper.

 1. Timelønnede med feriekort
 2. Fratrådte månedslønnede med feriekort
 3. Månedslønnede i fortsat beskæftigelse; her opgøres værdien af ikke brugte feriedage samt ferietillæg

Sådan indberetter  virksomheden:

 1. Indberetningsløsningen er åben fra den 1. november 2023
 2. Gå på virk.dk
 3. Søg på ”Arbejdsmarkedets Feriefond”
 4. Vælg ”Indberetning og indbetaling af feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond”
 5. Login med dit medarbejder NemID/MitID
 6. Find yderligere information samme sted (vejledning/FAQ)

Vær opmærksom på:

 • At nærværende opkrævning vedrører optjeningsperioden 1. september 2021 til 31. august 2022.
 • At de konkrete lønmodtagere, som virksomheden allerede har afregnet til FerieKonto eller en privat feriefond, ikke også skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond.
 • At virksomheden ved overførsel af ferie senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden skal meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen af ferie ud over 4 uger overføres.
 • At virksomheden ved feriehindringer senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden skal meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen af ferie op til 4 uger overføres.
 • At fonden foretager stikprøvekontrol.
 • At rettidig indberetning og indbetaling er senest den 15. november 2023, herefter tilskrives morarenter.

Hjælp til indberetning

Arbejdsmarkedets Feriefond har udvidet telefontiden fra 1. – 15. november, hvor vi træffes mandag-onsdag-fredag kl. 8-11 på tlf. 33 48 70 00

Med venlig hilsen
Arbejdsmarkedets Feriefond

Lovgrundlag:

Et udvalg af relevante bestemmelser i ferieloven (jf. LBK nr 230 af 12/02/2021) fremgår her:

Kapitel 6

Ind- og udbetaling af feriegodtgørelse

Uhævet feriebetaling

§ 34. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som ikke udbetales efter §§ 23-25 eller § 26, stk. 1, eller er overført efter §§ 21 og 22, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog § 35, stk. 7.

Stk. 2. Inden for områder, hvor en kollektiv overenskomst med en garantiordning efter § 3, stk. 4, giver mulighed herfor, kan uhævet feriebetaling efter stk. 1 anvendes til en privat feriefond, der har til formål at anvende sine midler til ferieformål, i stedet for at tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

Stk. 3. Feriepengeudbetaleren skal senest den 15. november efter ferieafholdelsesperiodens udløb afregne beløb omfattet af stk. 1 til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, jf. stk. 2. Krav på uhævet feriebetaling efter stk. 1 og 2 forældes 5 år efter forfaldsdatoen efter 1. pkt.

Stk. 4. Ved forsinket indbetaling af uhævet feriebetaling efter stk. 3 skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 3, stk. 4, administrerer feriegodtgørelsen, betale renter af kravet på feriegodtgørelse på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, jf. stk. 2.

[…]

Sådan behandler Arbejdsmarkedets Feriefond persondata

DK: Læs venligst om hvordan vi sikrer og håndterer dine personoplysninger på vores hjemmeside: Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af dine personoplysningerog Oplysning om persondata til registrerede

UK: Please read about how we secure and handle your personal information on our website: Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af dine personoplysninger and Oplysning om persondata til registrerede