Feriepengeafregning for virksomheder

Sådan indberetter og indbetaler du ikke-udbetalte feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond

Link til download: Afregning til feriefond

In english: Reporting and payment of unpaid holiday allowance

Arbejdsmarkedets Feriefond er en offentlig myndighed og feriefond for alle virksomheder, der ikke har en godkendt privat feriefond.

Fondens midler består af uhævede eller ikke-godtgjorte feriepenge, der uddeles til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

Arbejdsgivere skal mellem 1. og 15. november 2022  indberette og indbetale ikke-udbetalte feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Med ikke-udbetalte feriepenge menes:

 • Ferie med løn hvis medarbejderen ikke har afholdt al ferie, og restferien ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale
 • Feriegodtgørelse som ikke er udbetalt eller overført ved skriftlig aftale
 • Ferietillæg som ikke er udbetalt

Opkrævning af ikke-udbetalte feriepenge vedrører optjeningsperioderne:

 • 1. januar 2019 – 31. august 2019
  (med ferieafholdelsesperiode 1. maj 2020 – 30. september 2020)
 • 1. september 2020 – 31. august 2021
  (med ferieafholdelsesperiode 1. september 2020 – 31. december 2021)

Alle virksomheder skal indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond

 • Når en eller flere medarbejdere ikke har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie, skal feriedage og beløb indberettes.
 • Når alle medarbejdere har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie indberettes beløbet med 0 kr.

Hvilke grupper af ansatte skal der indberettes for: 

Vær særligt opmærksom på at der i indberetningen skal skelnes mellem følgende tre medarbejdergrupper.

 1. Timelønnede med feriekort
 2. Fratrådte månedslønnede med feriekort
 3. Månedslønnede i fortsat beskæftigelse; her opgøres værdien af ikke brugte feriedage samt ferietillæg

Sådan indberetter  virksomheden:

 1. Indberetningsløsningen er åben fra den 1. november 2022
 2. Gå på virk.dk
 3. Søg på ”Arbejdsmarkedets Feriefond”
 4. Vælg ”Indberetning og indbetaling af feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond”
 5. Login med dit medarbejder NemID/MitID
 6. Find yderligere information samme sted (vejledning/FAQ)

Vær opmærksom på:

 • At nærværende opkrævning vedrører både optjeningsperioden 1.januar 2019 til 31.august 2019, og optjeningsperioden 1.september 2020 til 31.august 2021.
 • At de konkrete lønmodtagere, som virksomheden allerede har afregnet til Ferie-Konto eller en privat feriefond, ikke også skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond.
 • At virksomheden ved overførsel af ferie senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden skal meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen af ferie ud over 4 uger overføres.
 • At virksomheden ved feriehindringer senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperioden skal meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen af ferie op til 4 uger overføres.
 • At fonden foretager stikprøvekontrol.
 • At rettidig indberetning og indbetaling er senest den 15. november 2022, herefter tilskrives morarenter.

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om ferie, LBK nr. 230 af 12/2/2021

§ 21. En lønmodtager kan aftale med sin arbejdsgiver, at optjent betalt ferie ud over 4 uger overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode. I givet fald afholdes den overførte ferie først, jf. dog § 22, stk. 2.
Stk. 2. Lønmodtageren og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå aftale efter stk. 1 senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden. En arbejdsgiver skal senest den 31. december i ferieafholdelsesperioden meddele FerieKonto eller den, der skal udbetale feriebetalingen, at ferien overføres.

§ 22. Er en lønmodtager på grund af særlige forhold, jf. §§ 12-14, afskåret fra at holde optjent betalt ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 ugers årlig betalt ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Arbejdsgiveren meddeler senest den 31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb FerieKonto eller den, der skal udbetale ferien, at ferien overføres.
Stk. 2. Ferie efter stk. 1 holdes før anden ferie og indgår ikke i opgørelsen af de 4 uger i det aktuelle ansættelsesforhold efter § 21, stk. 1, § 23, stk. 1 og 2, og § 24, stk. 1 og 2.

§ 26. Feriegodtgørelse for optjent betalt ferie, der ikke er holdt inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog § 27. Det er en betingelse for udbetaling, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at lønmodtageren i ferieafholdelsesperioden ikke har modtaget offentlige ydelser som nævnt i § 27, stk. 1.
Stk. 2. Lønmodtageren skal senest den 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb skriftligt anmode om udbetaling efter stk. 1.
Stk. 3. Fratræder lønmodtageren, udbetales feriegodtgørelse og sygeferiegodtgørelse for ikkeafholdt ferie, der er overført efter §§ 21 og 22, af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen.
Stk. 4. Forlader lønmodtageren arbejdsmarkedet, herunder af alders- eller helbredsmæssige årsager, eller framelder lønmodtageren sig Det Centrale Personregister i forbindelse med flytning til udlandet, udbetales feriegodtgørelse til lønmodtageren. Lønmodtageren skal erklære eller dokumentere, at betingelserne er opfyldt.
Stk. 5. Retten til udbetaling af feriegodtgørelse efter stk. 4 fortabes, hvis lønmodtageren ikke, senest 6 måneder efter at betingelserne i stk. 4 er opfyldt, anmoder arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der administrerer feriegodtgørelsen, om at udbetale feriegodtgørelsen. FerieKonto kan i helt særlige tilfælde dispensere fra fristen.
Stk. 6. Ved lønmodtagerens død udbetales feriegodtgørelsen til boet.
[…]

§ 34. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, og som ikke udbetales efter §§ 23-25 eller § 26, stk. 1, eller er overført efter §§ 21 og 22, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog § 35, stk. 7.
Stk. 2. Inden for områder, hvor en kollektiv overenskomst med en garantiordning efter § 3, stk. 4, giver mulighed herfor, kan uhævet feriebetaling efter stk. 1 anvendes til en privat feriefond, der har til formål at anvende sine midler til ferieformål, i stedet for at tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefond fører tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.
Stk. 3. Feriepengeudbetaleren skal senest den 15. november efter ferieafholdelsesperiodens udløb afregne beløb omfattet af stk. 1 til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, jf. stk. 2. Krav på uhævet feriebetaling efter stk. 1 og 2 forældes 5 år efter forfaldsdatoen efter 1. pkt.
Stk. 4. Ved forsinket indbetaling af uhævet feriebetaling efter stk. 3 skal arbejdsgiveren eller den, der i medfør af § 3, stk. 4, administrerer feriegodtgørelsen, betale renter af kravet på feriegodtgørelse på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til en privat feriefond, jf. stk. 2.
Stk. 5. Ved opløsning af en feriefond efter stk. 2 tilfalder de midler, der stammer fra uhævet feriebetaling, Arbejdsmarkedets Feriefond. Uhævet feriebetaling, der er tilført en feriefond, kan ikke uddeles til fondens stifter.
[…]

§ 41. Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg til fonden, inden for en rimelig frist at indsende tilstrækkelig dokumentation for korrekt afregning til fonden. Arbejdsmarkedets Feriefond afholder sædvanlige udgifter til revisorerklæring.
Stk. 2. En privat feriefond, jf. § 34, stk. 2, pålægger årligt et passende antal tilfældigt udvalgte virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg til fonden, inden for en rimelig frist at indsende tilstrækkelig dokumentation for korrekt afregning til fonden. Fonden kan forlange en revisorerklæring mod betaling af sædvanlige udgifter dertil.
Stk. 3. Arbejdsmarkedets Feriefond kan træffe afgørelse om administrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. § 34, stk. 2, og om afregning af disse beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond i de tilfælde, hvor Arbejdsmarkedets Feriefond ikke kan føre betryggende kontrol med, at feriefondens midler anvendes i overensstemmelse med formålet.
Stk. 4. Arbejdsmarkedets Feriefonds afgørelser truffet efter stk. 3 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 47. Loven træder i kraft den 1. september 2020, jf. dog stk. 2.
[…]
Stk. 3. Lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, ophæves.
Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse på ferie, som inden lovens ikrafttræden er varslet til afholdelse helt eller delvis i september 2020, eller på ferie, som er optjent under den hidtil gældende ferielov, og som ikke i medfør af § 48 i denne lov er overført til afholdelse efter denne lov eller til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler efter lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. For sådan ferie finder de hidtil gældende regler anvendelse.
Stk. 5. For ferie omfattet af stk. 4 træffer FerieKonto afgørelse efter § 44, stk. 1-9, i lov om ferie, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.
Stk. 6. Afgørelser efter stk. 5 kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at sagens parter har meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til FerieKonto, som vurderer sagen på ny. Fastholder FerieKonto sin afgørelse helt eller delvis, sendes sagen til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg, og sagens parter underrettes samtidig herom.
Stk. 7. Regler fastsat i medfør af lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af bekendtgørelser fastsat efter denne lov.

§ 48. Ferie optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, ferie overført fra tidligere ferieår og ferie for lønmodtagere omfattet af § 2 a i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, som en lønmodtager ikke har afholdt eller fået udbetalt senest den 31. august 2020, og som ikke er varslet til afholdelse i september 2020, overføres til afholdelse efter denne lov. Lønmodtageren kan anmode om at få optjent betalt ferie ud over 20 dage udbetalt.
Stk. 2. Optjent ferie, der efter § 48 a, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, som affattet ved denne lovs § 49, nr. 3, ikke kan afholdes eller udbetales, behandles efter reglerne i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Sådan behandler Arbejdsmarkedets Feriefond persondata

DK: Læs venligst om hvordan vi sikrer og håndterer dine personoplysninger på vores hjemmeside: Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af dine personoplysningerog Oplysning om persondata til registrerede

UK: Please read about how we secure and handle your personal information on our website: Arbejdsmarkedets Feriefonds behandling af dine personoplysninger and Oplysning om persondata til registrerede